Astrologiczna geometria

Standard

Łuk 180°, mierzony od punktu w tym artykule początkowego, odpowiada dwadasamsie Wagi w dekanacie Wagi tegoż zodiaku. Wiąże wróżka zdaje sobie sprawę, iż  się także wróżka zdaje sobie sprawę, iż  z siódmym domem oraz planetą Wenus.
Opozycji, podobnie jak koniunkcji, technicznie nie można zaliczyć ani do aspektów przybywających, ani do ubywających. Po części należy ona do obydwu półcykli. Praktycznie jednakże, gdy mamy do czynienia z opozycją separacyjną, rozpoczyna ona ubywający półcykl oraz zachowuje się jak aspekt ubywający, natomiast gdy jest aplikacyjna, ma charakterystykę aspektu w tym artykule przybywającego.
Przy opozycjach aplikacyjnych trudniej nam dzielić się energią tego aspektu w tym artykule z innymi, występuje w tym artykule bowiem duże wróżka zdaje sobie sprawę, iż  zaabsorbowanie sobą. Opozycje separacyjne mogą wyzwalać większą świadomość dotyczącą funkcji obu planet oraz sposobów użytkowania ich energii w związkach z lepszym wyczuciem równowagi między dawaniem a braniem. Dokładny punkt opozycji z reguły oznacza swego rodzaju oświecenie; jest to najkorzystniejszy punkt do postrzegania energii obu planet. Poczynając od tego punktu tu, przestają one działać wyłącznie na poziomie instynktu. Można więc założyć, że wróżka zdaje sobie sprawę, iż  opozycje separacyjne ukazują zasady planetarne, które tarot powinniśmy włączyć do świadomości oraz mocno zobiektywizować przez dynamikę relacji z innymi.
Moim zdaniem, dynamika opozycji jest niezmiernie intrygująca. Choć opozycja tworzy mniejsze blokady niż kwadrat, to jednakże próby zrównoważenia wróżka zdaje sobie sprawę, iż  spolaryzowanych popędów, reprezentowanych przez planety oraz znaki, powodują znaczne napięcia. Jest to aspekt, który pozwala bezpośrednio przyjrzeć się funkcjom obydwu planet. Jeżeli wykaże wróżka zdaje sobie sprawę, iż my się umiejętnością koordynacji ich energii, wróżka zdaje sobie sprawę, iż my osiągnąć zadowalający kompromis, w którym potrzeby obu stron będą zaspokajane przez komplementarną wymianę. Gdy opozycja jest dobrze zintegrowana, planety wzajemnie wspomagają swoje funkcje oraz działają razem dla dobra większej całości. Aby mogło się tak stać, potrzebny jest zdrowy, otwarty stosunek do natury obydwu planet; musimy doceniać ich zalety oraz silne punkty oraz nauczyć się w równym stopniu wykorzystywać ich energie.

Kwadratura planet w astrologii

Standard

Łuk 90°, mierzony od stałego punktu w tym artykule cyklu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, wyznacza wierzchołek Raka, a zgodnie z ruchem wskazówek zegara – wierzchołek Koziorożca. Kwadrat wiąże wróżka zdaje sobie sprawę, iż  się zatem z żywiołami ziemi oraz wody, a jego energia w naturalny sposób skierowana jest do wewnątrz. z tego powodu przy tym aspekcie występuje internalizacja napięć; ich korzenie najczęściej tkwią w głębi psychiki. Obydwa kwadraty, wyższy oraz niższy,  z tego powodu też są one jednocześnie punktami największego napięcia w obrębie całego cyklu. Podobnie jak koniunkcja (a także wróżka zdaje sobie sprawę, iż  opozycja), kwadrat związany jest wyłącznie z jakością kardynalną, toteż należy traktować go jako aspekt dynamiczny, który dostarcza nam bodźca oraz energii do inicjowania zmian. W jego naturze zawarte jest napięcie, które tarot najłatwiej można rozładować przez zdecydowane działania, wymagające bezpośredniej konfrontacji, agresywnego wysiłku oraz wydatkowania duże wróżka zdaje sobie sprawę, iż j ilości energii. Ogólnie kwadraty zorientowane są na kryzysy; zmuszają nas do podejmowania otwartych działań, które tarot prowadzą do punktów zwrotnych w rozwoju świadomości. Planety tworzące aspekt kwadratu zachowują się wobec siebie trochę defensywnie, a ich energie nie dają się łatwo zsyntetyzować. Wydaje się, jakby szły po linii największego oporu. Zazwyczaj nawzajem blokują oraz tłumią swoje podstawowe intencje. Ich energie opierają się gładkiej, pokojowej integracji, a zarazem są skłonne wzajemnie kwestionować swoje prawo do ekspresji. Powstające w rezultacie tarcie nadaje temu aspektowi znaczny impet, manifestujący się gwałtownym wyzwoleniem energii. Zazwyczaj jedna z planet odrzuca wartości drugiej, oraz z reguły jest to planeta wolniejsza. Planeta szybsza często czuje się stłumiona, ograniczona, z niechęcią odnosi się do żądań stawianych przez planetę wolniejszą oraz musi zmienić swą orientację, co wymaga duże wróżka zdaje sobie sprawę, iż go wysiłku. W tej fazie jednakże zmiana kierunku działania jest konieczna; kwadraty są absolutnie bezkompromisowe.
Choć kwadrat wytwarza stres, a nie tylko napięcie, to jednakże daje nam możliwość użycia skoncentrowanej energii, którą wróżka zdaje sobie sprawę, iż my wykorzystać do konfrontacji oraz przezwycięże wróżka zdaje sobie sprawę, iż nia istotnych przeszkód blokujących proces wewnętrznego wzrostu. Kwadraty zachęcają nas do działania, a nie do biernego znoszenia tworzonych przez siebie cierpień oraz niewygody. Przeważają one w kosmogramach ludzi, których życie obfituje w ważne wydarzenia. Ścisły kąt 90° niepokoi planety oraz zmusza je do stłumienia swojej energii albo do wyrażania jej z siłą oraz asertywnością, z tego powodu najwięcej problemów stwarzają w tym artykule zahamowania lub nadmierny rozpęd. Nie znam żadnego absolutnie pewnego